SİYASET
"Karargâh rahatsız' haberi kurgu" "Karargâh rahatsız' haberi kurgu" CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, 'Karargâh rahatsız' haberinin "kurgu" olduğunu savundu.