Barınma değil arındırma yönetmeliği

Barınma hizmetleri yönetmeliği faşist rejimlerin arındırma yönetmeliği gibi değiştirildi.
İsmail S. Gülümser/Aktifhaber

İktidar bu güne kadar yetiştiği siyasi gelenekten farklı düşündüğünü anlatmaya, demokratik görüntü oluşturmaya özen gösterdi ve kendine kuşkuyla bakan kesimleri inandırmak için çok çaba sarf etti bunda belli düzeyde başarılı oldu. Ancak son dönemde demokrasi görüntüsü oluşturmaktan yoruldu yetiştikleri çevrenin gücü ele geçirdikten sonra farklı anlayışta olanlara hayat hakkı tanımama, yok etme mantığına dayalı demokrasiden uzak aşırı radikal yöntemlerini devreye soktu.
 
1980’de askeri yönetim demokratik ortamda sunacağı bir değer olmadığı için toplumda kabul görmüş tüm kesimleri yasaklı ilan edip, her faaliyeti engelleyerek kendini kabul ettirmeye çalışmıştı. İktidar da toplumun benimseyeceği bir birikimi olmadığı için demokratik ortamda siyasi görüşlerini gençlere aktarma şansı yok ve askeri yönetimlerin yaptığı gibi görüşlerini devlet gücü kullanarak topluma kısa yoldan zorla kabul ettirme yoluna gidiyor.  Bu amaçla barınma hizmetleri yönetmeliğinde, askeri yönetimlere rahmet okutacak yeni yasaklarla yandaşlar dışında toplumda taraftar bulan tüm kesimleri devlet gücü kullanarak engelleyecek hükümler konulmuş.  Özal’ın kaldırdığı tüm antidemokratik uygulamaları geri getirerek baskı ile siyasi görüşlerini topluma zorla kabul ettirme yoluna girilmiş. 

 
İktidarın özgürlüklerle çelişkisi
Tüm dünyada kendini anlatabilmek için özgürlüklerden ve demokrasinin nimetlerinden yaralanmaya çalıştı, şiir okunduğu için hapse girmeyi özgürlüklerin kısıtlanması olarak ilan etti ve merhamet duygusunu tahrik edip mağduriyetten yararlanmaya çalıştı, seçim kampanyasında özgürlüklerini kısıtladıkları için Avrupalıları suçladılar. En önemli önceliklerinin kişisel hak ve özgürlükler olduğunu iddia edip dünyada özgürlük savaşçısı rolüne soyundular.
 
Ülkede gücü ele geçirdikten sonra kimseye hayat hakkı tanımadı. Farklı görüşten basın organlarını polis gücüyle aşama aşama ele geçirdi, eleştirel yazan tüm yazarları hapsetti, muhalefet partilerinin topluma görüşlerini anlatmasını engelledi, tüm muhalefeti dinlemeye aldı haberleşme hürriyetini yok etti, bir kısmını tutukladı, görüşlerinden dolayı birçok kişiyi işten attı kimini tutukladı çalışma ve düşünce hürriyetini yok etti, akademisyenlerin pasaportlarına el koydu seyahat hürriyetini yok etti, görüşünden dolayı eğitim kurumlarını kapattı, düşünceyi anlatma ve eğitim hürriyetini yok etti, dünya görüşünden dolayı işyerlerine el koydu devletleştirdi, mülkiyet hakkı ve serbest ticaret özgürlüğünü yok etti. İktidarın özgürlüklerle çelişkisi yurtlar yönetmeliği ile devam ediyor. Kendilerine hayat hakkı tanımadığı için eleştirdikleri askeri yönetimlerin istediğini sakıncalı ilan etme gibi en bayağı yöntemlerini aynen kullanarak, yurt açma özgürlüğünü engelleyecek sahte suçlarla ülkede yurt faaliyeti yapan birçok kişi ve kurumu sakıncalı ilan edip kurtulmaya yok etmeye çalışmışlar.    
  
İktidarın beyin yıkama çelişkisi

Demokrasilerde şiddet içermedikçe bireylerin düşünme ve düşünceyi yayma hürriyeti kapsamında faaliyet yapması serbest. Cemaatin ABD dâhil her ülkede kabul görmüş, kimseyi dışlamayan her görüşe saygılı her kesimden insana sıcak gelen İslam’ın bu güne kadar gelmiş geçmiş en insani yorumlarını içeren, uygulamalarıyla da başarılı güzel örnekler sunan, en masum-makul düşüncelerini düşünceyi yayma hürriyeti kapsamında yurtlarda öğrencilere aktarması tehlikeli ve yurtlar aracılığıyla olumlu düşünceleri yayması genç beyinleri gelişmiş ülkelerin kabul ettiği faydalı düşüncelerle eğitmesi yasak. Bu yüzden cemaat yurtları zararlı olduğu iddia edilerek kapatılıyor ve yurt binalarına el konuluyor.
  
Yeni yönetmelikle: çoğu sistematik oturmuş bir dünya görüşü olmayan, her türlü radikal etkiye açık, bazıları İslam’ın temel değerlerinden uzak görüşlere sahip, bazıları sadece siyasi propaganda yapacak kişi ve gruplara ait, yakın geçmişte çocuk istismarı dâhil her türlü yanlışların işlendiği grupların yanlış ve tehlikelerle dolu düşünce ve davranış biçimlerini çocuklara aktarmaları beyin yıkamaları serbest. Radikal, şiddet içeren düşüncelerini erken yaştan itibaren çocuklara aktarmaları ve beyinleri bu düşüncelerle yıkamaları için bunların ortaokul düzeyinde yurt açmalarına imkân tanınıyor.
 
Terörle irtibat iltisak çelişkisi
Yeni yönetmelik 5-6 yerde “terörle irtibat ve iltisak” gerekçesi kullanılarak önce cemaatin sonra da siyasal iktidarın istemediği tüm kesimlerin yurt faaliyeti yapmasını engelleme hedeflenmiş. Bu güne kadar her alanda faaliyetlerini olumlu yöntemler kullanarak insanlığın gelişmesi, fakirlik ve cehaletle mücadeleye adamış ve İslam dünyasında örneğine az rastlanan birçok güzel yöntemi deneyerek geliştirmiş, hiçbir öğretisi şiddet içermeyen, eğitimde donanımlı kadrolara sahip olan ve sürekli kendini güncelleyerek eğitim sistemini geliştiren, senaryo ile terörist ilan etmeye çalışılsa da bugüne kadar adı hiç teröre bulaşmamış, her fırsatta toplumu terörden uzak kalmaya davet eden iç disipline sahip cemaat yurtları delilsiz terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı denilerek kapatılıyor.
 
Çoğu eğitimde deneyimsiz, hatta bazılarının radikal örgütlerle veya IŞID gibi terör örgütleriyle irtibatlı olduğu bilinen dini grupların ya da radikal siyasi düşüncelere sahip toplulukların küçük yaştaki çocukları terör gruplarıyla buluşturabileceği kontrolden uzak küçük yerlere siyasal hedeflerine uygun eleman yetiştirmek amacıyla izin verilerek yandaşların siyasi ya da terör örgütlerine eleman hazırlamalarının önü açılıyor.
 
Kontrollü ortam oluşturma çocuk istismarını önleme çelişkisi

Görünüşe göre farklı birimlerce izin verilen öğrenci barınma yerlerinin (apart otel, stüdyo daire, pansiyon vb) izin işlemleri bakanlığa aktarılarak bakanlıkça tek elden kontrolü hedeflenmiş. Ancak aynı hükme kurum açma ve denetim işlemleri denetim elemanları yerine siyasi tercihlere göre atanmış il ve ilçe yöneticilerine bırakılarak yurt işlemleri tamamen siyasi tercihlere göre yönlendirilebilecek hale getirilmiş.
 
Mersin Aladağ’da yaşanan yangın düşünülerek yönetmeliğe 5-6 paragraftan oluşan ağırlıklı yangın önleme hükümleri eklenmiş. Ancak yönetmeliğe 10 öğrencin barındığı kontrolü imkânsız apartlar otel, stüdyo daireler eklenerek yangın tedbirlerinin takibini imkânsız kılacak ortam hazırlanmış.
 
Karaman vb benzeri yerlerde yaşanan öğrenci tacizlerini önlemek için barınan öğrencilerin cinsiyetine göre personel görevlendirme şartı getirilmiş. Ancak yetişmiş elemanı olmayan tarikatlara ait yurt ve evlere yasal statü kazandırılarak farklı yaş gruplarının aynı ortamda bulunmasına izin verilerek barınma yerlerinde yeni tacizler için ortam hazırlanmış, daha çok istismara açık hale getirilmiş.  Tacizlerin kamudan saklanması ve üstünün örtülmesini sağlayacak yöntemler geliştirilmiş.
 
Bir yandan yurtlarda yaşanan istismarı önlemeye çalıştıklarını savunurken bir yandan da uzun süreden beri planladıkları imam hatip ortaokulundaki küçük çocukların yurtlarda kalabileceği bir hükmü eklemişler. Böylece halen faaliyet halindeki disiplinden uzak kaçak yerlere kılıf uydurulmuş.
 
Yurtlarda düzeni sağlamak için yöneticilerin eğitimden geçirilmesi şartı getirilmiş. Bu hükmün içine eğitimde başarısız olanların yönetici olamayacağı yönünde bir ilave yapılarak yurt yöneticilerinin siyasi kriterlere göre elenmesi sağlanmış. Siyasi iktidarın istemediklerinin yurtlarda yöneticilik yapması engellenmesi hedeflenmiş.  
 
Görünüşte çocukları suç odaklarından korumak amacıyla 6 yerde “devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlarla irtibatı..” şeklinde ifadelerle kurum açma ve çalışma şartlarına sınır getirilmiş. Bu hükümle istediğini dünya görüşünden dolayı terör örgütü ilan eden iktidara barınma yeri açmada siyasi tercihlerinin istediği gibi kullanma imkânı tanınmış. (Özel okullara devlet desteği, dershanelerde benzer ifadeler istemediğini engelleme amaçlı kullanıldı)
 
Yurtların öğrencilere dönük yapılacak etkinliklerde, geçici barınmada kontrolü sağlamak için izin şartı getirilmiş. Ancak il teşkilatlarının tamamen siyasi tercihlere göre şekillendiği günümüz şartlarında yurtlarda faaliyetlere siyasi tercihe göre izin vermeye müsait art niyetli hükümler eklemişler. 
 
Çocuklarınız arkadaşının eşyasını kullandığı için yurttan atılabilir
Disiplinle ilgili kısımlar eklenen evlere şenlik hükümler var. 10 yaşında bir çocuğu yurda aldıktan sonra kurum yönetimine yanlış bilgi vermeyi, başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmayı, toplu yaşam kurallarına aykırı hareketi ceza gerektiren davranış kapsamına almışlar.
 
Geçmişte askeri yönetimlerin yaptığı gibi üniversitelerde öğrencilerin iktidarın uygulamalarına karşı boykot, gösteri yürüyüşü vb protestolarını engellemek, iktidarın istemediği öğrenci derneği vb sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini durdurmak için bunlara üye olmayı yurttan atma barınma imkânını elinden alma ile tehdit eden gayrı ahlaki hükümler ekleyerek demokratik faaliyet ve tepkileri yurttan-üniversiteden atma gerekçesi gibi kullanmışlar.
 
Muhalefet ve sendikaların ortak tepkisi
Yönetmelik eğitim sendikaları ve muhalefet milletvekilleri tarafından; Cemaate ait barınma yerleri kapatılırken, iktidarın yandaş tüm tarikatların ve grupların pansiyon ve aparatlarına kılıf uydurma peşinde olduğu, 10 yaşa (ortaokullara) tarikat yurdunu yasallaştırdığı, küçük yaşta çocukları yurtlarda örgütleyerek kendilerine itaat eden siyasi gençlik yetiştirme gayreti içinde oldukları, memleketin her yerinin Aladağ’da yaşananlara açık hale getirildiği, iktidarın siyasi gençlik yetiştirmek için çocuk istismarlarının olacağı yerleri azaltma yerine artıracak şekilde düzenlemeler yaptığı, yaşanan skandallardan ders çıkarılmadığı, “tekke ve zaviyelerin” geri getirildiği ifadeleriyle değerlendirilmiş. 
 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ