İsmail S. Gülümser'in yazısı: Geleceğimiz öğretmenle şekilleniyor

"Toplumların geleceği büyük ölçüde öğretmenler tarafından şekillendiriliyor, öğretmenleri ihmal eden onların eğitimini geçiştiren ülkelerde kargaşalar önlenemiyor. Öğretmen eğitiminin toplumsal yansımasına baktığınızda bunu çok açık görüyorsunuz."


İsmail S. Gülümser / Aktif Haber

İktidarların öğretmen eğitimini siyasi tercihlerine göre yönlendirdiği:


-Cumhuriyetin ilk yıllarında köy enstitüleri toplumu kendi değerlerinden uzaklaştırma gibi bir misyonla öğretmen yetiştirdikleri için bir süre sonra okullar ahlaki değerleri tahrip eden kurumlara dönüşmüş bunun sonucu olarak da ciddi bir toplumsal erozyon yaşanmıştı.

-Arkasından sırayla açılan öğretmen okulları-eğitim enstitüleri-eğitim fakülteleri de ülke geleceğini olumlu şekillendirme gibi bir hedefe göre düzenlenmediği için siyasiler kendi gençliğini yetiştirme aracı olarak kullanmış, öğretmenlerin çoğu eğitim-öğretime zaman harcayacaklarına sağcı solcu sendikalara bölünüp yıllar süren siyasi kavgaların zeminini hazırlamıştı.
 
Önceliklerini ülke menfaatleri doğrultusunda belirleyen ve eğitim sistemini herkesin eğitimden en üst seviyede yararlanmasına göre düzenleyen ülkeler, sağlıklı öğretmen standartları ve yaşanarak geliştirilen tecrübeye dayalı sistemler sayesinde eğitim ortak değerler etrafında birleşmenin, toplumsal huzurun kaynağı olmuş, onlar zamanla medeniyetin öncüsü konumuna yükselmişti. 
 
Bizde eğitimi siyasi istikballerini sürdürmenin aparatı olarak gören iktidarlar yüzünden;

-Eğitimde ülke geleceğini olumlu yönde şekillendirecek standartlar hazırlanamamakta,

-Onca denetime rağmen etik olup olmadığı tartışmalı kurallara bile uyulmasında tereddütler giderilememekte,

-Eğitimi kaygısı taşımayan kişilerin siyasi tercihlere göre eğitim yöneticisi olarak seçilmesi önlenememekte eğitim sistemi toplumu ayrıştırmanın aracı olarak kullanılmaktadır.
 
ABD de genel çerçeveye göre hazırlanan eyalet eğitim standartları her birinin kendi önceliğine göre küçük farkları olsa da ulusal amaçlara hizmet edecek şekildedir ve eğitimin tüm tarafları faaliyetlerini bu kurallara göre sürdürmek zorundadır. Öğretmenler okulda olumlu öğrenme iklimi oluşturmak için yöneticilerle birlikte çaba harcar. Şiddetin önlenmesinde, saygıya dayalı toplumsal ilişkilerin geliştirilmesinde, kural ve normları uygulanmasında eğitimciler tavır birliği içinde hareket etmekte, güvenli eğitim ortamı oluşturmak için tüm toplum birlikte emek sarf etmektedir.
 
Herkes standartlara uyma mecburiyetinde olduğu için öğretmenler; inanç farklarını, önyargıları, toplumsal değerleri, sosyal duygusal hassasiyetleri dikkate alarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek böylece her öğrencinin en üst düzeyde öğrenmesini sağlamaktan sorumludur. Öğretmenler;

-Eğitim öğretimde gelişimsel enstrümanlar ile içerik ve pedagoji bilgisini kullanmak,

-Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini çocuk ve ergen gelişim hassasiyetlerini dikkate almak,

-Onların kültürel özelliklerini güçlü ve zayıf yönlerine bakarak özel ihtiyaç ve beklentilerini gözetmek,

-Öğrenme süreçleri doğru belirlenmiş, biçimlendirici özetleyici değerlendirme içeren sınıf düzeyi ve eyalet standartlara uyumlu esnekliklere açık bir öğretim planı yapmak ve disiplinli bir öğretim ortamında bu tasarımını uygulamakla yükümlüdür.
 
Tutarlı talimatlar, öğrencinin ilgisini çekecek ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenmeyi kolaylaştırıp ilerlemeyi sağlayacak grup etkinlikleri, basitten karmaşığa doğru sıralanmış öğrenme faaliyetleri, derin öğrenmeye katkı sunacak tartışmalar ve biçimlendirici geri bildirimlerle öğrenmeyi daha etkin hale getirmelidir.
 
Öğretmenin en önemli sorumluluğu öğrenme faaliyetlerine öğretim etkinliklerine yoğunlaşmaktır. Değerlendirmeler yaparak sıralamalara göre öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını belirler ve yeni adımlarını buna göre tasarlar. Ödev ve değerlendirme ile ilgili kayıtları tutup verileri kullanarak eğitimi nasıl geliştirmesi gerektiğine karar verir, kültürlerine göre aile bireyleri ile iletişim kurarak sonuçları paylaşır. Çalışma arkadaşlarıyla mesleki gelişimi sağlayacak işbirlikleri yapar, profesyonel etkinliklere katılır. Öğrenme ve öğretme hedefli çalışır, güncel bilgilerle sürekli kendini geliştirir, etik ilkelere uygun davranır, makaleler, bültenler sunumlar hazırlar. Fikir ayrılıklarını doğru yönetme becerisine sahiptir, farklılıkları ve benzerlikleri yorumlayarak öğrencilerin doğru sonuçlara ulaşılmasına sağlar.
 
Öğretmenler sınıf prosedürlerini sağlıklı bir şekilde yönetir, öğrencilerin stratejik düşünme becerilerini geliştirmek için çaba sarf eder, sınıf organizasyonunu eğitimciye yakışır şekilde etik-ahlaki kurallara bağlı kalarak öğrencilerle etkileşim ve işbirliği içinde yönetir. Fiziksel alanları düzenleyerek sınıfı öğretime hazır hale getirir.
 
Eyalet-okul-öğrenci ve velilerin öğretmenlerden istedikleri herkesin uymak zorunda olduğu kanunla belirlenmiş net ve açık standartlar vardır.
 
Öğretmenler;

-Farklı düzeydeki ihtiyaç ve beklentileri karşılayarak tüm öğrencilerin başarısını artırmayı hedefleyen,

-Kanıta dayalı uygulamalar ve gerçek dünyanın deneyimleri ile öğrencileri buluşturup beklentilerini yükselten,

-Yazılı sözlü görsel malzemelerle zenginleştirip öğrenme etkinliklerine daha fazla öğrenci katılmasını sağlayan,

-Güçlü iletişimler ve farklı öğretim teknikleriyle öğrencilerin öğrenme engellerini aşmalarına yardım eden,

-Tartışma ortamında eleştirel düşünme, problem çözme fırsatları oluşturup öğrencilerin konuyla etkileşime girerek öğrenmenin kalıcı olmasını destekleyen,

-Değerlendirme sonuçlarının geri bildirimi ile öğrencilere gösterip ihtiyaçlarını hissettiren ve derse ortak eden bir anlayışla öğretim faaliyetlerini düzenler. 
 
Öğretmenler öğrencilerin;

-Sosyal duygusal gelişimleri ve en üst düzeyde öğrenmeleri için gayret eder,

-Akademik başarılarını artırmak için sürekli onları destekler,

-Mevcut bilgileri ölçer, veriye dayalı olarak belirlediği öğrenme ihtiyaçlarına bakarak yeni faaliyetleri düzenler,

-Öğrenci performansını gösteren kanıta dayalı bilgilerle onları duygusal olarak öğrenmeye hazırlar,

-Engelliler-üst zekâ grubu dâhil bireysel özellikleri dikkate alan gelişimi sağlayacak kapsayıcı modeller geliştirir, tümünün başarısı için çaba sarf eder.
 
Öğretmenler dersi:

-Eyalet müfredat ve standartlarına göre belirleyip sınıf düzeyine uyumlu hale getirecek örneklerle zenginleştirir.

-Yanlış anlamaları ön yargıları kaldıracak tüm öğrencilere hitap edecek şekilde kurgular.

-Sevgi saygı ve işbirliğine dayalı ilişkilerle öğrencileri destekleyici etkileşimler kurar.

-Geçmiş olayları öğrenci beklentilerini karşılamada kullanır, güçlü yönlerini geliştirip deneyimlerini artırır.

-Üst düzey öğrenme için esnek farklı öğrencilere imkân tanıyan güvenli bir ortam oluşturur.

-Tümünün motivasyonunu yükseltip derse katılımını sağlayacak şekilde tutarlı öğrenme hedefleri belirler.

-Ebeveynlerle ilişki kurup ders verimini artırmaya öğrenme süresini en üst düzeye çıkarmaya çalışır.

Bu yöntemlerle anlatır öğrenci başarısını artırmak için emek harcar.
 
Öğretmenler;

-Uygulamalarını birden çok veri kaynağıyla güncellemeli, resmi gayri resmi araçları gelişimde kullanmalıdır.

-Mevcut durumu veri kaynaklarıyla değerlendirip içerik bilgisinde uzmanlaşmalı ve gelişme hedefi koymalıdır.

-Değerlendirmeleri ailelerle paylaşıp her öğrencinin akademik ve duygusal öğrenmesini hedeflemelidir.

-Verileri sürekli analiz etmeli, sonuçlarını yeni öğrenme ihtiyaçlarını belirlemede kullanmalıdır.

-Dersle ilgili uygulamalarını ihtiyaca göre sürekli geliştiren bir yol izlemelidir.
 
Öğretmenler:

-Mesleği sürdürmek mesleki değerleri geliştirmek için meslektaşları ile işbirliği içinde çalışmalıdır.

-Meslekte güçlü yönlerini artırmak, noksanlarını tamamlamak için eylem planları yapmalıdır.

-Yapacağı etkinlikleri artırıp daha fazla öğrenciyi hedefine ulaştırmak için çaba sarf etmelidir.

-Öğrenme faaliyetlerini öğrencilerin akademik duygusal ihtiyaçlarına uyumlu olarak düzenlemelidir.

-Başarıyı artırmak için sürekli eğitimler almalı ve kendini geliştirmelidir.

-Öğrencilerin ve meslektekilerin gelişimi için yeni fırsatlar aramalıdır.

-Öğretim çevresi ile etik ve saygıya dayalı ilişkiler kurmalı, öğrencilerin kaygılarını giderecek çalışma yapmalıdır.
 
Bu örneğe bakıldığında;

-Eğitimde standartları bir türlü tutturamayan ülkeler, başarısızlığa mahkûm olurken,

-Tüm taraflarının ahlaki etik değerlere belirlenmiş mevzuat standartlarına uyduğu ülkelerde tutarlı yaklaşımlarla genç nesiller geleceği sırtlayıp götürecek donanımla yetişmekte ve gelişmenin motoru haline gelmektedir.

 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ