Demokrasilerde işletmelerin tek merkezden yönetilmesi serbest, Türkiye'de ise suç

Demokrasi gereği hiçbir kişi ve kurum, inandığı dünya görüşünden, buna göre tercih ettiği dernek ya da sendikadan, abone olduğu gazeteden, çalıştığı ya da öğrenci gönderdiği eğitim kurumundan, para yatırdığı bankadan dolayı suçlanamaz.
İsmail S. Gülümser

Savcıların cemaatle ilgili dava dosyalarında en çok üzerinde durdukları suçlama bir merkezden yönetilme iddialarıdır. AKP iktidarı cemaatin yaptığı tüm hayırlı faaliyetlerin ortak ilkelerle hareket etmesini paralel devlet yapılanması(PYD) olarak ilan etmiş ve mensuplarını suçlamıştır.
 
Demokrasi gereği hiçbir kişi ve kurum, inandığı dünya görüşünden, buna göre tercih ettiği dernek ya da sendikadan, abone olduğu gazeteden, çalıştığı ya da öğrenci gönderdiği eğitim kurumundan, para yatırdığı bankadan dolayı suçlanamaz.   

 
Demokratik normların yok edildiği Türkiye’de; cemaat mensupları para yatırdığı bankadan, çalıştığı ya da öğrenci gönderdiği kurumdan, üyesi olduğu dernek ya da sendikadan, abone olduğu gazeteden, mali kayak ya da insan kaynağı üreterek yeni projeler geliştirmesinden, hatta kullandığı telefon uygulamasından dolayı suçlu ilan edilmiştir.
 
Aynı dünya görüşüne sahip olanlar bir olay karşısında ortak tavır belirlemesi, kendine uygun gördüğü kurumlardan hizmet alması suç değildir. Cemaat mensupları aynı yasal kurumlardan yararlandığı,  olaylar karşısında benzer ya da ortak tavır sergiledikleri için suçlanmaktadır.
 
Savcıların iddialarındaki anlayıştan hareketle;
Farklı iş kollarında çalışan aynı gruba ait birimlerin tek merkezden yönetilmesi ihtiyaçlarını daha çok kendi bankası ya da kendi firmalarından karşılaması suç ise Koç grubu gibi birçok büyük grup tek merkezden yönetildiği aynı bankayla çalıştığı, birçok hizmeti kendi kurduğu firmalardan aldığı için suçlu ilan edilebilir,
Farklı hizmet birimlerinin birbiriyle koordinasyon içinde çalışması suç ise, birçok derneğin ya da sendikanın bir araya gelmesiyle oluşan, olaylar karşında ortak tepki veren federasyonlar, konfederasyonlar suçlu ilan edilebilir. 
 
Savcılar, cemaatin her ilde farklı hizmet birimlerindeki sorumlularının ortak platform oluşturmasını, birlikte koordinasyon toplantısı yapmasını ve cemaatin legal kurumlarının birbiriyle uyum içinde çalışmak için aralarında bir koordinatör belirlemesini suç gibi göstermiştir.
 
İNSANLAR CEMAATİN ÖĞRETİLERİ SAYESİNDE DAYANIŞMA GRUPLARI KURMUŞTUR
 
Yıllardan beri ülkemizde herkesin gözü önünde birçok sorun yaşanmakta, bireysel gayretlerle çözülmesi mümkün olmayan bu sorunlar için ortak platformlar kurulamamaktadır. Sözü dinlenen toplum önderlerinin çoğu en yakın çevresini bile sorumluluk almaya ikna edememiş, ikna ettikleri ilk engelde vaz geçtiğinden devamlılık arz eden bir proje geliştirilememiştir.
 
İlk kez cemaat duyarlı kesimlerinden başlayarak insanları toplum yararına ortak projeler etrafında bir araya toplamış ve önemli sorunlar için çözüm geliştirmiştir. Cemaatin ürettiği çözümler sayesinde yaşlısından gencine varlıklısından fakirine kadar insanlar ülke adına sorumluluk paylaşmış ve birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır.
 
Savcı cemaatin ortaya koyduğu değerler etrafında insanların bir araya gelmesini, toplumsal sorunların çözümü için il ve ülke bazında koordinasyon toplantıları yapmasını, Gülen’in dinin temel kaynaklarından ve insanlığın ortak birikimlerinden yararlanarak ürettiği öğretileri etrafında dayanışma grupları kurup insanlığın geleceği için faydalı projeler üretmesini suç gibi göstermiştir.  
 
PROJELER İMKÂNSIZLIKLARLA TAKILMADAN HAYATA GEÇİRİLDİ
 
Son yıllara kadar cemaatin hiçbir projesi hazır mali kaynak kullanılarak başlamamıştır. Büyük merkezlerden il ve ilçelere kadar yayılan her proje tarafların büyük özverili gayretleri ve destekleri ile ortaya çıkmıştır.
 
Anadolu’da büyük bir ilimizde esnafların aktardığı; her katta yaklaşık 20 büronun olduğu bin metrekarelik 11 katlı bir binanın eğitim kurumuna dönüştürülmesi sırasında yaşananlar, cemaatin projelerinin nasıl büyük emek ve gayretlerle ortaya çıktığını ve proje ile birden fazla sorunun çözüldüğünü gösteren güzel örneklerden biridir. 
 
İş adamlarından oluşan bir kooperatif şehir merkezinde büyük bir iş hanı yaptırmış, ancak bürolar kullanılmayınca binayı tinerciler işgal etmiştir. Tüm büro sahipleri bundan şikâyet etmesine rağmen iş hanı yönetimi dâhil yıllarca binanın kurtarılması için çözüm geliştirememiş, güvenlik güçlerin yaptığı geçici müdahaleler de işe yaramamıştır. 
 
Büro sahipleri bürolarını satmak istediğinde kimse almaya cesaret edememiş, cemaat bürosu olan bir esnafın teşviki ile imkânsızlıklar içinde iş hanını kurtarmak için bir proje geliştirmiştir. Metruk binadaki her büronun sahibine tek tek ulaşılmış eğitim faaliyetinde kullanılmak üzere bağış ya da satışı için görüşmeler yapılmıştır.
 
Ancak ilk yıllarda projeye çok az esnaf inanmış birçoğu çekimser kalmayı tercih etmiştir. Devralınmış birkaç büroda işgalcilerle mücadele göze alınarak cesaretle eğitime başlanmıştır. Mali imkânsızlıklar içersinde binanın kurtarılabileceğine inanmış dertli birkaç esnafın, mesai dışında bıkmadan usanmadan yıllar süren yoğun çalışması, karşılaştığı her engeli büyük fedakârlıklar gösterip sabır ve sebatla aşması sonucu bina eğitime kazandırılmıştır. 
 
Çok sayıda insanın emeği, zamanı ve dar mali kaynaklarından fedakârlık yapmasıyla, hem bir kötülük yuvası kapatılmış hem onlarca esnafın birikimi heba olmaktan kurtarılmış hem de her yıl bini aşkın öğrenciye hizmet veren bir iyilik merkezi kurulmuştur.
 
Savcı cemaat mensuplarının sorumluluk duygusu içinde mali imkân olmadan geliştirdikleri olumlu projeleri ve bu projelerin yapımından işletilmesine kadar geçen süreçte tarafların ortaya koydukları fedakârlıkları suç gibi göstermiştir.
 
CEMAAT ÜRETTİĞİ HER PROJEDE İLKELERİYLE BAŞARI YAKALAMIŞTIR
 
Türkiye’de mali kaynağı (kuruluş ve işletme sermayesi) hazır başlayan birçok proje başarısızlıkla sonuçlanmış geçmişteki kötü örnekler gönüllü insanlarda ortak proje üretme inanç ve heyecanını yok etmiştir. Faydalı hizmetler üretmek üzere bir araya gelen birçok grubun başaramadığını cemaat yapmış, mali kaynak olmasa bile insanların bir araya gelerek birlikte çok büyük projeler ortaya çıkarabileceğini göstermiştir.
 
Cemaat ortak ilke ve ülkü etrafında insanların bir araya gelmesi için toplu bir eğitim seferberliği başlatmış, hem mali kaynağı hem de insan kaynağını belli ilkeler etrafında birleştirerek ilerleyen zaman içinde başarıyı yakalamıştır.
 
Cemaatin başarısının arkasında karşılıklı özveriyle elde edilen güven duygusu ve güvenle ortaya çıkan dayanışma vardır. Cemaat insanların ortak projeler etrafında birleşmesine mâni olan günümüzün en büyük hastalıklarından biri nemelazımcılığı yıkmış, ortaya koyduğu ilkeler etrafında bir araya gelen insanların ülke geleceğinde sorumluluk almalarını sağlamıştır.
 
Çıkar ilişkilerinin öne çıktığı günümüzde cemaat daha çok yaygın eğitim diyebileceğimiz bir eğitim yöntemini kullanarak insanları arasında çıkara bağlı olmayan bir ilişki türü geliştirmiştir. İş hayatında birbirleriyle kıyası rekabet eden, birbirine karşı kıskançlık hisleriyle dolu insanları; sağlıklı, dayanışmaya açık, hayırda yarışı özendirici bir rekabet anlayışına ulaştırarak toplum yararına ortak projelerde uyum içinde çalıştırmayı başarmıştır.
 
Esnafın mali imkânları seferber etmesi, görev alanların zihin gücü ve zamanından fedakârlık yapması sonucu, cemaat dar imkân ve kadrolarla emekleyerek başladığı her işte başarılı örnekler ortaya koymuş, insanlarda birlikteliğin gücüyle faydalı hizmetler üretilebileceği yönünde kanaat ve heyecan uyarmıştır. 
 
Savcı cemaatin özveri ve dayanışmayla ortaya koyduğu her projenin başarısında suç unsuru aramıştır. Örneğin,  yaklaşık 35 yıldan beri ulusal ve uluslar arası birçok karşılaştırmada başarılarını kanıtlamış cemaate ait eğitim kurumlarını 1-2 sınavdaki şaibeyle ilişkilendirip suçlamış ve başarıları tartışmalı gibi göstermeye çalışmıştır
 
LEGAL KURUMLARIN BİRBİRİYLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞMASI NASIL SUÇ OLUR?
 
Farklı gruplara ait legal kuruluşların bir platform kurarak birbiriyle uyum içinde çalışması suç değildir. Birçok dernek gerektiğinde ortak platform oluşturarak gerektiğinde bireysel gayretlerle birbiriyle uyum içinde çalışabilir. Ortak bir sorunun çözümü için geçici platformlar kurulabileceği gibi bazı derneklerin bir federasyon çatısı altında bir araya gelerek uzun vadeli kalıcı birlikteliklere de dönüşebilir.
 
Dershane sahiplerinin aktardığına göre; 2013’den sonra dershaneleri kapatılması gündeme gelmiş, birbirinden bağımsız üç dershane birliği ÖZDEBİR, GÜVENDER, TÖDER üyelerinin haklarını korumak için ortak hareket etme kararı almıştır. Ortak bir platform kurulup karara tepki gösterilmiş ve iktidar kapatma kararını dershanelerin dönüşümü olarak değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde bazı eğitim dernekleri federasyon çatısı altında bir araya gelip kalıcı birliktelikler kurmuştur. Yasadışı iş yapmadıkları sürece legal kurumların birbiriyle uyum içinde çalışması suç olarak gösterilemez.
 
Savcı cemaatin legal kurumlarının birbiriyle uyum içinde çalışmasını birbirini desteklemesini, cemaatin kurum temsilcilerinin il bazında değerlendirme toplantıları yapmasını, kendi ilkeleri çerçevesinde geçici ya da kalıcı ortak platformlar kurup yaşanan olaylara ortak tepkiler geliştirmesini suç gibi sunmaktadır.
 
BİR MERKEZDEN YÖNETİLME
 
Cemaat;
-İnsanlık adına ürettiği olumlu projelerle, uluslararası sorunlara geliştirdiği çözümlerle tüm dünyanın tanıdığı ve kabul ettiği bir kanaat önderi,

-Dini ilimlerde birikimine olayları değerlendirmede zihin duruluğuna ve muhakeme yeteneğine güvenilen bir âlim,

-Yazdığı eserlerle ürettiği düşüncelerle herkesin kabul ettiği bir mütefekkir, bir düşünür,

-Toplumları ürettiği fikirler etrafında harekete geçirmedeki başarısıyla geniş kesimlerde heyecan uyarmış bir aksiyon adamı olan Gülen’in öğretileri etrafında bir araya gelmiş insanlardan oluşmaktadır.
 
Gülen, ülkede organize her faaliyetten kuşku duyulduğu dönemlerde bile şartların elverdiği ölçüde açık hareket etmiş yapılan her faaliyetin insanların gözü önünde olmasına, herkesimden insanın kuşku duymadan katkıda bulunacağı şekilde yapılmasına özen göstermiştir.
 
Onun kendi değerlerimiz yanında tüm insanlığın ortak birikim ve değerlerinden faydalanmayı esas alan yaklaşımları sayesinde farklı ülkelerde farklı anlayıştan insanlar ortak bir felsefe etrafında bir araya gelmiştir. İl, ülke ve uluslar arası boyutta projeler ortaya çıkmıştır. Geliştirilen projelerin devamı, karşılaşılan engellerin aşılması için bazen peryodik bazen zamana bağlı olmayan farklı düzeylerde değerlendirme ve koordinasyon toplantıları yapılmış, fikrine güvendikleri insanlardan danışmanlık desteği alınmıştır. 
 
Aynı felsefeyi benimseyen kurumların ortak hareket etmek amacıyla bir araya gelmesi, yaptıkları barışçıl işlerin etkinliğini artırmak için aralarında bir sekretarya oluşturması, bu sekretarya aracılığı ile belirlenen yöntemlerin katılımcılara duyurulması, gerektiğinde sekretarya görevini yapanların değiştirilmesi, sekretarya aracılığı ile taraflara öneriler sunulması, zaman zaman katılımcılardan mutabakatla alınmış önerilere uyulmasının istenmesi gibi konular tamamen aynı felsefe etrafında bir araya gelmiş insanların kendi aralarında karar vereceği bir husustur. Bu insanların yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla olaylar karşısında aynı tavrı sergilemesi suç değildir.
 
Hiçbir demokratik ülkede aynı görüşe sahip insanların kendi aralarında barışçıl amaçlı dayanışmaları suç gibi gösterilemez. Örneğin ABD de birçok dini cemaat kendi içinde örgütlenerek kendi dayanışma gruplarını oluşturur ve kendi görüşünü barışçıl yöntemlerle anlatacak yollara karar verir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak hizmet birimleri için kaynaklarını birleştirir yasal yollardan bağışla elde ettiği kaynaklarını istediği gibi yönlendirir. Kendi açtığı birimlere kimin görevlendirileceğine kendisi karar verir, kimse yapılan bu faaliyetleri paralel devlet yapılanması gibi görmez. Yapılan faaliyetler yasal çerçevede yürütüldüğü, şiddet içermediği sürece, kimse yapılanları suç gibi gösteremez.
 
Savcılık ülkede olumlu projeler üretmek üzere bir araya gelmiş aynı felsefeye inan insanların barışçıl faaliyet yapmak üzere aralarında dayanışmalar kurmalarını, fikrine güvendikleri insanlardan danışmanlık desteği almalarını, daha büyük eğitim projesi üretmek üzere kaynaklarını birleştirmelerini, gidilen ülkelerin izin verdiği eğitim faaliyetlerini yapmak üzere yurt dışında yatırım yapmalarını, terör örgütü faaliyeti olarak sunmaktadır.
 
HİYERARŞİK YAPILANMA İDDİASI
 
Bir ilde aynı felsefeyi benimseyen kurumların ortak platform oluşturması, bu platformun barışçıl projeler için kendi aralarında sorumlulukları paylaşması, platformdakilerin, farklı alanda hizmet üreten aynı felsefeye inanmış dernek vakıf ve şirketlerle bazı alanlarda ortak barışçıl yasal izinle yürütülecek projeler üretmesi suç değildir.
 
Özel sektörde kararlar sektörün kurucuları tarafından verilebileceği gibi, başarılı olmak için güvendiği bir danışmandan yaralanarak da kararlarına yön vermeleri mümkündür.  Kimse bir özel kurumu güvendiği birinin danışmanlığından yararlandığı için suçlu ilan edemez. Bu danışmanlığın ölçüsünün ne olacağına o kurum sahibi kendisi karar verir.
 
Kurucu yönetimdeki yetkisinin tamamını ya da bir kısmını tutacağı bir danışmana bırakabilir. Ortak platformlarda kurucu sorumluluk paylaştığı kişilere yetkilerini devredebilir. Yasal amaçlar için yapılan bu işlem hiyerarşik yapılanma var diyerek olmayan bir suç ihdas edilemez.
 
Bizim gibi demokrasinin yerleşmediği ülkelerde Anayasal bir hak olan düşünceyi yayma hürriyeti sorgulansa da demokratik hiçbir ülkede aynı felsefeye inanan dini bir topluluğun kendi içinde bir yapılanmaya sahip olması, birlikte barışçıl projeler üretmesi suç değildir.
 
Her topluluk kendi felsefesinin yaygınlaşması için yasaların verdiği hakları kullanarak çalışabilir dilediği gibi örgütlenebilir. Bu oluşumlarda zaman zaman öne çıkma gayreti içinde hata yapabilir. Yapılan hatalar sorgulanır ama topluluğu düşüncesini yayma hürriyeti sorgulanmaz.
 
Cemaat Gülen’in tüm demokratik ülkeler tarafından kabul görmüş fikirleri etrafında bir araya gelmiş insanların menfaate dayanmayan gönüllü birlikteliğinden oluşmuş dünyadaki en masum ve en insancıl organizasyonlardan birdir. Türkiye’de son dönemde kendi suçlarını saklamak isteyen bir iktidarın attığı iftiralar hariç tutulursa dünyada birçok farklı ülkede faaliyet yapmasına rağmen hiçbirinde cemaatin suçla ilişkisi kurulmamıştır.

Ülkede faaliyet yapan her toplulukta az veya çok hiyerarşik bir yapılanma vardır bu konuda en son suçlanacak grup cemaattir.  Çünkü cemaatin bugüne kadar hemen her hizmeti; önemli bir problemi çözmek için o yöredeki insanların kendi aralarında gönüllü birlikleriyle ortaya çıkmış, projeler o ildeki ya da o alandaki insanların teklifiyle başlatılmıştır. Yerel imkânlarla çözülemeyen bazı sorunlar için büyük merkezlerdeki gönüllülerden destek alınmış ya da yurt çapında gönüllülerin katkısı sağlanmıştır.
Cemaat tüm beldelerde projeler için insanları teşvik etmiş, başarılı örnekler göstererek cesaretlendirmiş, zaman zaman nazı geçen insanların birbirini hayra zorlamak için yaptığı sitemler dışında asla emredici olmamıştır.   Yapılan faaliyetlerde imrendirerek, hayırda yarışa özendirerek insanların kendi iradeleri ile gönüllü katkıları sağlanmıştır.

Savcılar; önce hileli seçimlerle sonra sahte darbe ile ülkeyi tek başına yönetme gücünü gasp eden, çıkardığı Anayasaya aykırı kanunlarla devletin tüm bağımsız denetim birimlerini ortadan kaldırarak mafya liderleri gibi ülkeyi sarayda kurduğu illegal hiyerarşik bir yapıyla tek merkezden yöneten, sahte yöntemlerle ele geçirdiği meclis çoğunluğunu yaptığı yasa dışı işlere kılıf hazırlamada kullanan, rejimi değiştirerek, demokrasiyi ortadan kaldıran, tüm yetkileri tek kişinin eline verip diktatörlük kurmaya çalışan bir siyasi partiyi suçlayacağı yerde, her faaliyetini insanları inandığı değerler etrafındaki gönüllü birlikteliklere yürüten bir grubu hiyerarşik yapılanma paralel devlet ile  suçlamaktadır.     
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ